Berghem

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
B E R G H E M

BERGHEMS HISTORIADet är stor skillnad mellan åkanten och Högåsen, högsta punkten i Berghem, 166 meter över havet. När inlandsisen smälte blev det en klimatförsämring, isfronten låg stilla ett antal år i Berghem.


Det har gjort att av den forna havsviken har det blivit en kuperad socken, belägen på båda sidor

av Viskan. "I denna älf inflyter Slottsån" söder om Hulta. I en lergrop vid Hulta tegelbruk hittades 1946 skelettet av en vitval som blivit kvar på land för ca 10 000 år sedan när havet drog sig tillbaka.


1313 hade Berghems by 2 frälse- 2 kyrko- och 1 skattehemman. Lekvad var 1397 socknens

största by med 7 hemman varav 5 var frälsejord och en Kyrkoäng är omnämnd.

Bua och Hulatorp omnämns också på 1300-talet, Dala och Hattestad 1400-tal, övriga byar

på 1500-talet när det gäller frälse- kyrko- och skattejord.1353 skrivs namnet Biärgeem,

på 1500-talet Berghiem och på 1600-talet heter det Bergom, Bergomaskogh och bergommaboerna.


Under medeltiden och fram till 1620 ingick Berghem i Skara stift.
Invånarantalet var på 1860-talet ca 1600 personer, vilket innebar överbefolkning och ledde till emigration. Då var Amerika drömlandet för de fattiga som inte hade jord att bruka.

Många flyttade till Borås eller Göteborg för arbete vid någon industri.

År 1911 bodde 1132 personer i Berghem, som var en egen kommun.
På 1960-talet hade jordbruket förändrats till större brukningsenheter med maskiner som ersatte mänsklig arbetskraft. Genom utflyttning hade Berghem 1968 endast 662 invånare. Nya bostadsområden växte upp mellan sent 1950-tal och början av 70-talet med villabebyggelse och hyresbostäder och 1985 var invånarantalet 869 personer och idag (2003-12-31) är det 847.
Berghem har fått ge namn åt en morän som första gången hittades här, Berghemsmoränen,

som sträcker sig långt västerut.


På en sådan moränrygg ligger kyrkbyn.
Gott om höga berg med branta stup och blockbranter finns det.

De är intressanta både geologiskt och botaniskt. Det är också alla de raviner,

sprickdalar, som börjar uppe i skogen, fortsätter ner till Viskan där bäckarna rinner ut.

Ravinerna avdelar åkermarken i mindre slätter från Dala till Huledal. Ravinerna med lundvegetation är av riksintresse ur naturvårdssynpunkt.


Kyrkan
När kristendomen kom byggdes oftast kyrkan vid någon gammal begravningsplats. Berghems kyrka ligger strax nedanför järnåldersgravhögen Kungskullen med milsvid utskt över bygden.
Kyrkans äldsta delar är från medeltiden. På 1790-talet var om- och tillbyggnad av kyrkan färdig men utan torn. 1826 då tornet byggdes till fick kyrkan sin nuvarande exteriör.


Dopfunten
Berghems kyrkas dopfunt är från 1400-talet. Den är gjuten som en liten klocka i malm. Längs

funtens nedre del finns en latinsk inskrift med gotisk minuskeltyp. Dess översättning lyder:
Herrens år 1449 är detta arbete gjort och förfärdigat av konstnärerna Johan och Henrik.
På dopfunten ses även ett pilgrimsmärke föreställande ett skäggigt biskopshuvud omgivet av två änglar. Biskopen anses vara helgonet S:t Servatius från Maasricht i Holland.
Under orosåret 1563 grävdes dopfunten ner och återfanns först 100 år senare.
Över dopfunten hänger ett votivskepp av okänd ålder, restaurerat 1951.

Övriga inventarier
Altaruppsatsen och predikstolen är av snidat, målat och delvis förgyllt trä från år
1696 respektive 1694. I kyrkan finns en nattvardskalk i förgyllt silver från 1630. Den fördes hit

under trettioåriga kriget från slottet Svihov i före detta Tjeckoslovakien.
Ljuskronorna i mittgången är från 1700-talet och troligtvis skänkta i samband med invigningen av

den om- och tillbyggda kyrkan som stod färdig under 1790-talet.
Den gamla mässhaken i brunröd blommerad sammet med krucifix i silver förvaras numera på

Borås museum. Den är från 1638.

Klocktornet
Fram till början av 1800-talet stod det ett klocktorn i trä på kyrkogården. Det var emellertid i såpass dåligt skick att man beslöt att förse kyrkan med ett klocktorn i sten. Detta stod färdigt 1826 och är försett med en liten lanternin.
Kyrkklockorna är från 1400-talet.

Läktaren
På läktarbarriären finns tavlor föreställande Jesus och apostlarna. Dessa tavlor är från 1700-talet. Bakom barriären står en pneumatisk orgel byggd av Åkerman och Lunds orgelfabrik. Den byggdes 1927 och invigdes 1928.
Under läktaren på den bakre väggen i kyrkan finns två tavlor, "Series Pastorum". Där kan man se

ett släktled av präster i Berghems pastorat, som sträcker sig från 1594 till 1814.

Smygtrappa
I kyrkogårdsmuren vid sidan av grindarna finns en smygtrappa. Kistan med en självspillning,

en som tagit livet av sig, fick inte bäras in genom kyrkogårdsgrinden utan smygas in över muren, direkt till graven. Begravningsgudstjänst i vanlig ordning var en självspillning utesluten från.

Vid norra muren är sex stycken gamla gravstenar uppresta. Några har inskriptioner där namn kan tydas. Årtalen 1752 och 1830 syns, samt ristningar av kors och blomrankor. En sten är i form av

ett enkelt kors, även det i granit. Till höger om gravstenarna i kyrkogårdsmuren finns en del av

en gravsten med ristning av livsträdet.