Grimeton

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
G R I M E T O N

Grimeton


Grimeton ligger i Halland och är en tätort till Varbergs kommun.

Namnet (cirka 1300 Grimetunä) kommer från kyrkbyn. Namnets betydelse är omtvistad och det finns olika förslag på innebörd. Förleden Grima betyder mörk eller grym och kan syfta antingen på Mjöavadabäcken nära kyrkbyn Grimeton eller på sjön i närheten - Grimsjön, med betydelsen Mörk sjö. En annan berättelse gör gällande att en dansk man, Grimulf, bodde här på 1000-talet och har så fått namnge platsen. Hans namn ska ha syftat på att han mördat sin fru och sina barn, men några sådana belägg finns dock inte. Efterleden är tun, 'inhägnat område, gårdsplats, befäst plats'

och kan syfta på Grimulfs gård eller helt enkelt på att det fanns en gård i närheten av Grimsjön (eller någon annan plats i närheten, med samma förled).

Namnet uttalas 'gri'mmetånn.


Från stenåldern finns ett 25-tal boplatser och flera lösfynd. Från bronsåldern och äldre järnåldern finns högar, gravrösen och stensättningar.

Broåsens gravfält från järnåldern är omskriven. Känd från socken är Grimulf, en av de sex män som fick i uppgift av den danska kungen att lägga ut gränsen mot Sverige

på 1000-talet.


Grimeton kyrka

Kyrkplatsen har sannolikt medeltida ursprung. Byggnaden har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med halvrunt kor i öster och kyrktorn i väster. Korta korsarmar sträcker sig ut från långhusets norra och södra sida. Sakristian är inrymd i den norra korsarmen. Huvudingången ligger i väster och leder genom vapenhuset i tornets bottenvåning. Ytterligare ingångar finns i korsarmarnas gavlar. Ytterväggarna är spritputsade och genombryts av rundbågiga fönster. Korsarmarnas gavlar har portalomfattningar i nyklassisk stil, med lunettfönster ovanför. Långhus och korsarmar har tegeltäckta sadeltak. Över det halvrunda koret är taket valmat. Kyrktornet är utformat i historicerande stil, med huv och åttakantig sluten lanternin av renässanskaraktär. Tornhuven och lanterninen är båda täckta med svartmålad plåt. Kyrkorummet har vitputsade väggar och täcks av ett tunnvalv av trä. I kyrkorummets västra del finns en orgelläktare.

Första kyrkan på platsen uppfördes troligen påmedeltiden och kan ha varit en stavkyrka. En sådan uppfördes vid mitten av 1600-talet på initiativ och bekostnad av rådsherren Herman Wolffradt, Torstorp. Stora delar denna finns kvar i västra delen av nuvarande långhus. Där kan möjligen finnas delar av en kyrka från 1400-talet. År 1800 genomfördes en ombyggnad efter ritningar av arkitekt Olof Tempelman då kyrkan förlängdes åt öster. Korsarmarna och nuvarande kor tillkom. Kyrktornet uppfördes 1919 efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren och ersatte en klockstapel av trä som stod strax öster om koret. Kyrkans exteriör präglas av om- och tillbyggnader som genomfördes vid1800-talets respektive 1900-talets början.

Kyrkans fasta inredning förnyades till stor del vid ombyggnaden 1919. Senaste invändiga restaureringen genomfördes 1995–1996 då väggarna putsades om och takmålningar återställdes.


INTERIÖR

Altaruppsatsen från 1919 har en altartavla målad på 1700-talet efter ett original av Van Dyck med motivet Jesu korsfästelse.

En röd mässhake i sammet är från 1700-talet.

Predikstolen, från senare delen av 1700-talet, har träskulpturer föreställande de fyra evengelisterna.

Dopfunt av ek är tillverkad av snickare Elis Andersson i Grimeton.

Från kortaket hänger en basunängel som med en banderoll förkunnar: Det är fullkomnat.

En defekt dopfunt av kalksten i tre delar dateras till slutet av 1200-talet eller in på 1300-talet.

Cuppan är välvd och försedd med musselcuppornamentik.

Skaftet är koniskt och slätt. Foten är rund med konkav ovansida. Föremålet har stora skador och övre delen av cuppan saknas helt.

En bibel blev stulen mellan 3 och 10 september 1854 liggande i kyrkan. Den var av Carl den XII:s utgåva inbunden i skinnband och med krona och Carl XII:s namnskiffer i förgyllning på ena pärmen. På insidan fanns inskrivet: "Tillhör Grimmethons kyrka Verbum Dei manet in aeternum.


Storklockan från 1588 blev omgjuten 1886. Diameter: 101 cm. Vikt: 675 kg.

Lillklockan är gjuten 1922. Diameter: 84 cm. Vikt: 380 kg.