Hajom

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
H A J O M


Hajom är en småort i Marks kommuns västra del, i Hajoms socken.

Ortnamnet är ett urspårat så kallat hem-namn, bildat av fornsvenska haghi, 'gärdesgård,

inhägnad hage' och hem 'boplats gård'.

Socknens areal är 27 kvkm och år 2000 fanns där 635 invånare.


Kyrkan

De äldsta delarna av Hajoms kyrka är från tidig medeltid vilket märks på den kraftiga södra muren. Bakom putsen döljer sig medeltida kalkmålningar. På grund av folkökningenhar kyrkan byggts ut både på längden och bredden och dess nuvarande storlek fick den på 1700-talet. Både altaruppsatsen, predikstolen och läktarskranket med sina bilder avJesus och apostlarna härstammar från denna tiden.


Takmålningar

1775 målade Axel Wijbeck från Varberg de vackra takmålningarna. Ovanför altaret kan

ses Kristus vid Faderns högra sida och ovanför dem svävar Andens duva (treenigheten).

I mitten av taket finns en stor ängel med Guds ord i sin hand, 2 Kor. 5:20 "Kommen ,

låten eder försona med Gud". Runt ängeln finns en mängd mindre änglar samt

de saliga människorna i himmelen.

Längs takets långsidor finns sex medaljonger som berättar om Jesu liv: Bebådelsen, Jesu födelse, Getsemanelidandet, Korsfästelsen, Uppståndelsen samt Himmelsfärden.

Över orgelläktaren finns bilder av den bundne Satan och längst fram över mittgången, den triumferande Kristus med jorden som sin fotapall.


Dopfunten

Dopfunten är från sent 1100-tal. Här finns tre bildfält som berättar om den gamla Staffanlegenden. Först rider Staffan i natten och får se den märkliga stjärnan. På nästa bild berättar

Staffan för Heodes om det under som skett. Herodes reser sig förskräckt och tuppen

flaxar upp från måltiden. Till vänster ser man tuppen sitta i ornamentet och utropa:

Christus natus est! Kristus är född!

Den tredje bilden föreställer Staffans martyrdöd.

Här finns även en bild av den heliga Kristoffer som bär Jesusbarnet över en strid ström

och en bild av Jesusbarnet i templet.


Övriga inventarier

Orgeln byggdes 1968 av Tostareds orgelfabrik. Tidigare fanns där en orgel från 1902.

De äldsta orglarna i kyrkans historia byggdes av klockare Hans Josefsson 1855 och 1864.

Ovanför dopfunten finns ett krucifix som tidigare satt på altaruppsatsen.

Kyrkans nattvardskalk och patén är från 1780.


Kyrkogård, klockstapel och kyrkklockor

Vid den södra korväggen finns några äldre gravstenar uppställda.

På en av dem finns följande inskription:


Som en ung ros, then om morgonen herlig står

kan om aftonen vara avskuren som en vevares tråå.

I H S (Jesus människornas frälsare) A BD

Anno 1661


På kyrkogården står en klockstapel från 1683. Där finns två klockor. Den mindre är gjuten 1704 av Peter Böök i Göteborg och den större är betydligt äldre men köptes inte förrän 1875.


Istiden

Hajom har, liksom övriga delar av Sverige, varit täckt av inlandsisen. För ca 18 000 år sedan

blev klimatet varmare och isen började smälta. När isen drog sig tillbaka smälte material

fram ur isen och transporterades vidare av smältvattnet, för att sedan avsättas framför

eller vid sidan av isen. För ca 12 000 år sedan blev klimatet plötsligt kallare och avsmältningen

av inlandsisen avstannade. Iskanten låg då i höjd med Kurse och Hjorttorp där stora mängder

morän avsattes. Det material som avsattes kallas för Berghemsmoränen och den sträcker sig

i en nordvästlig-sydostlig riktning genom Marks kommun. Hajoms by så väl som Hjorttorp ligger dessutom på deltan, d.v.s. isälvsmaterial som avsatts vid älvmynningen framför isen vid

denna tidpunkt. Större delen av Hajom låg då under vatten och endast de områden som idag

ligger över 80 m var torrlagda. Denna strandlinje kallar man för högsta kustlinjen (HK).

Innan isen fortsatte sin tillbakaryckning mot Borås hann den med en större framryckning ända

ner till de södra delarna av Hajom i höjd med Mellby.


LÄKTARE, DOPFUNT, PREDIKSTOL OCH ALTARE

Foto: Maria Mellgren

ÄLDRE FOTOGRAFIER

Foto: Dan Samuelsson