Örja

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
Ö R J A

ÖRJA


Örja socken ligger i Landskrona kommun i Skåne.

Namnet skrevs 1285 Örghe och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller ett adjektiv Örugh bildat av Ör, grus(bank).

Boplatser från stenåldern funna. Från bronsålder finns gravhögar.


Vid en förhistoriska boplats strax väster samt under Örja bytomt harbland annat keramik, flintavslag och lerklining. Den nuvarande bygden härrördock troligen från 600-700-talet.

En runsten från 800-talet örjastenen, upptäcktes 1867 vid rivning av gamla medeltida kyrka, sannolikt byggd på 1100-talet. Sydväst om Örja bytomt påträffades vid en utgrävning 2009 lämningarna efter ett treskeppigt långhus daterat till vikingatid. Bland andra forminnenmärks en tidigmedeltida hällkista vilken tidigare funnits invid ägorna till Örja nr 11.

Detta har tolkats som att det funnits en annu äldre kyrka där. Vid Axeltofta i socknens sydöstra del på gränsen till Toftasocken finns en skadad gravhög kallad "Oxhögen". Andra gravhögar finns vid Marieberg, i socknens sydvästra del.


På 1600-talet drabbades Örja hårt av de olika krigen mot Danmark och Sverige. Under 1700- och början av 1800-talet bestod Örja by av 17-20 gårdar och Tullstorps by av omkring 9-10 gårdar. Sannolikt hade många gårdarna legat på samma plats sedan medeltiden. Byarna splittrades i och med storskiftet, och gårdarna flyttades ut till skilda lägen i socknen.


Örja kyrka stod färdig 1868 efter ritningar av Otto August Mankell och ersatte då en äldre medeltida sen-romersk kyrka. Under golven av den gamla "Assemunda-kyrkan", under den nya kyrkan ligger ett antal personer begravda. Den äldsta skall vara från medeltiden och en del från stormaktstiden och framåt. Den nya kyrkan är byggd i nygotisk stil av gult tegel och har ett tresidigt kor i öster och torn i väster. Till kyrkan kom vid julottan 1871 nya ljuskronan gjorda av G. Wallengren i Malmö.


Sedan 2003 är kyrkan stängd och den 18 oktober 2004 beslutade Lund stift att kyrkan skulle tas ur bruk. Anledningen till detta var att för få besökte kyrkans gudtjänster och att kyrkan började förfalla, varför den avsakraliserades 2005. Församlingen ansökte därefter om att få riva kyrkan men hoppades kunna sälja den till lämplig intressent. År 2012 såldes kyrkan till en privatperson för en krona.

Örjastenen


På rustenen står det

Tomme reste sten denna efter sin bror Hunvid, en mycket god man.

Cellemaljfibula


Hittad i utgrävningarna av Örja by. Troligen från 1000- eller 1100-talet.