Trökörna

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
T R Ö K Ö R N A

Trökörna


Trökörna ligger i Grästorps kommun i Västergötland.

Namnet skrevs på 1330-talet Thräkyrna och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller thrä, 'tre' och kyrne, 'korn' med en möjlig tolkning 'den med tre olika sädesslag besådda åkern'.

Lösfynd och fyra hällkistor från stenåldern är funna. Från järnåldern finns två gravfält.


Trökörna kyrka

Kyrkan är omnämnd först 1583 och hade då ett långhus av trä och kor av sten, men den är betydligt äldre än så. På 1600-talet tillbyggdes ett gravkor vid nordöstra sidan som senare omvandlades till sakristia och långhuset i trä ersattes av ett nytt i sten 1690.

Nuvarande tresidiga kor tillkom 1798 och tornet uppfördes 1894 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. Samma år omdanades interiören totalt, varvid ett innertak i tredingsform byggdes och inredningen till stor del byttes ut. Gravkoret blev en del av kyrkorummet och valvets kistor flyttades till kyrkogården.

År 1927-1928 genomfördes en renovering efter program av arkitekt Axel Forssén. Östra korfönstret från 1894 murades igen. Predikstolen från 1700-talet tillkom liksom den enkla altartavlan från samma tid.


Inventarier

Medeltida kalkformig dopfunt.


Altaruppsats och en preikstol är tillverkad 1738 av bildhuggare Michael Schmidt inköptes 1750.


Storklockan är av en senmedeltida normaltyp och saknar inskrifter.


Lillklockan är gjuten i Skara år 1747.


ÖVRIGT

Konstnär Ernst Wennerblad 1856-1927

Gamla kyrkan från nordväst.
Gamla kyrkan från nordväst.
Fotograf Sanfrid Welin 1893
Gamla kyrkan från sydväst.
Gamla kyrkan från sydväst.
Fotograf Sanfrid Welin 1893
Gamla kyrkan, interiör mot altaret.
Gamla kyrkan, interiör mot altaret.
Fotograf Sanfrid Welin 1893
Dopfunt
Dopfunt
Fotograf Sanfrid Welin 1893